O projekcie

Projekt realizowany jest w partnerstwie z Krajem Ołomunieckim, Jeseníky – Sdružení cestovního ruchu oraz Střední Morava – Sdružení cestovního ruchu.

Celem projektu jest promocja walorów dziedzictwa historycznego, przyrodniczego i kulturowego województwa opolskiego i kraju ołomunieckiego poprzez wykorzystanie nowoczesnych działań promocyjnych i marketingowych. Cel zostanie osiągnięty poprzez:

  • wykorzystanie technologii mobilnych
  • wspólne kampanie promujące aplikacje mobilną
  • wspólne imprezy tematyczne wspierające ruch turystyczny podczas których będzie promowana aplikacja.

Termin realizacji projektu: styczeń 2021  –   31 lipiec 2023 r.

Główne działania projektu:

po stronie województwa opolskiego:

  • stworzenie aplikacji mobilnej do promocji atrakcji na obszarze województwa opolskiego i kraju ołomunieckiego
  • promocja aplikacji podczas targów turystycznych na obszarze pogranicza polsko-czeskiego oraz poza nim
  • kampania promocyjna działań projektu w mediach: radio, prasa, telewizja, Internet

po stronie partnerów z kraju ołomunieckiego:

  • promocja aplikacji poprzez organizację Roadshow oraz udział w targach w Czechach i Polsce
  • kampania promocyjna działań projektu w mediach: radio, prasa, telewizja, Internet

Grupa docelowa projektu:

  • turyści/potencjalni odwiedzający region z obszaru/spoza obszaru wsparcia Programu
  • mieszkańcy wspólnego regionu